Συμβάσεις leasing

H δυναμική διάδοση του θεσμού του leasing οφείλεται στα φορολογικά «θέλγητρα» που προσφέρει, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η έκπτωση των τόκων, του σύνολου των καταβολών, όμως η χρήση του παρέχει στον επενδυτή και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, απαιτείται προσοχή κατά τη διαμόρφωση και την υπογραφή της σύμβασης, ώστε να αποφευχθούν δυσνοήσεις που ενδεχομένως να βλάψουν την επένδυση ή το πορτοφόλι του μισθωτή.

Για παράδειγμα, βασική προϋπόθεση για να ισχύουν τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι η κερδοφορία στις επιχειρήσεις. Το leasing προϋποθέτει σχετικά υψηλό τζίρο και κέρδη προκειμένου να συμφέρει στην επιχείρηση. Επιπλέον, με το leasing, η επιχείρηση «χάνει» από τη δυνατότητα της απόσβεσης του εξοπλισμού -σε περίπτωση που τον αγόραζε- αλλά και τη χρήση των τόκων ως έξοδο, σε περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού. Ετσι, το πρόβλημα για μια κερδοφόρα επιχείρηση είναι το εξής: Πότε συμφέρει το leasing και πότε ο τραπεζικός δανεισμός, αφού και οι δύο λύσεις προσφέρουν φοροαπαλλαγές; H απάντηση μπορεί να δοθεί μελετώντας ορισμένα πλεονεκτήματα του leasing, τα οποία έχουν σχέση με τις ταμειακές ροές, δηλαδή τη ρευστότητα και την κεφαλαιουχική διάρθρωση.

Στο σημερινό ρεπορτάζ η «Καθημερινή» αναλύει ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ορισμένα εκ των οποίων συγκρίνονται με τον τραπεζικό δανεισμό, ενώ σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους επισημαίνει τα σημεία που οφείλει να προσέξει ο επενδυτής πριν υπογράψει την τελική σύμβαση leasing:

1. Χρηματοδότηση 100% του κεφαλαίου και του ΦΠΑ

Η επιχείρηση και ο επαγγελματίας πραγματοποιούν την επένδυσή τους χωρίς δική τους συμμετοχή στο απαιτούμενο κεφάλαιο, καθώς η εταιρεία leasing καλύπτει μέχρι και το 100% της αξίας της επένδυσης πλέον ΦΠΑ και έτσι ουσιαστικά η χρήση του παγίου αρχίζει μόνο με την καταβολή του μισθώματος.

2. 100% φοροεκπεσιμότητα των μισθωμάτων

Τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρεία leasing για τον εξοπλισμό και το τμήμα των μισθωμάτων που αφορά κτίριο θεωρούνται δαπάνες και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα.

3. Το leasing προτιμάται έναντι του δανεισμού από τις εταιρείες που θέλουν να παρουσιάζουν δαπάνες.

4. Υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους

Η πραγματοποίηση επένδυσης μέσω leasing από τις επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στους αναπτυξιακούς νόμους.

5. Αποδέσμευση κεφαλαίων κίνησης (ενίσχυση ρευστότητας)

Ο επιχειρηματίας επιτυγχάνει καλύτερους όρους προμήθειας του εξοπλισμού ή απόκτησης του επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα και τοις μετρητοίς, χωρίς εκείνος να εκταμιεύσει κεφάλαια από το ταμείο του.

6. H ωφέλιμη ζωή του παγίου ταυτίζεται με τη διάρκεια της σύμβασης

Ο επιχειρηματίας προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του.

7. Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, επειδή η υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα στοιχεία παθητικού (μόνο σε λογαριασμούς τάξεως).

8. Συντελεστής απόσβεσης 15%

Αφορά τις εξής κατηγορίες εξοπλισμού: Δομικά μηχανήματα, γερανοφόρα – ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα παραγωγής χημικών προϊόντων, αναμικτήρες σκυροδέματος κ.ά.

9. Συντελεστής απόσβεσης 20%

Αφορά προϊόντα όπως τηλεφωνικά κέντρα, fax, φωτοαντιγραφικά, έπιπλα, κάμερες, τουριστικά λεωφορεία κ.λπ

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)