Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων

Η ύπαρξη ανεξόφλητων υπολοίπων είναι μία δυσμενής πραγματικότητα για το σύνολο σχεδόν των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας παράγοντας δυσπραγίας για τις επιχειρήσεις και ανασταλτικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Η οικονομική κρίση επέτεινε το πρόβλημα αυτό δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Παράλληλα, οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να τελεσιδικήσει δικαστικά μία υπόθεση, παράγουν περισσότερες επισφάλειες, ιδίως όταν ο επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει τους λεγόμενους "στρατηγικούς κακοπληρωτές".

Η προστασία του επιχειρηματία από τον κίνδυνο των επισφαλειών, θα πρέπει να ξεκινά από το στάδιο πριν την κατάρτιση της συναλλαγής, με τον εφοδιασμό της επιχείρησης από το νομικό της σύμβουλο, με κατάλληλα υποδείγματα και και την παροχή εξειδικευμένων συμβούλων, προκειμένου να αποφευχθούν νομικές ελλείψεις, που θα καταστήσουν την μελλοντική διαδικασία είσπραξης της απαίτησης, δυσχερή.

Σε περίπτωση προσφυγής στην δικαιοσύνη απαιτείται ταχύτητα, προσήλωση και εξειδικευμένες γνώσεις όχι μόνο στο νομικό σκέλος, αλλά και σε οικονομοτεχνικά στοιχεία που υποβοηθούν την διεκπεραίωση της υπόθεσης, ιδίως ως προς το σκέλος της ανεύρεσης αξιοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Το γραφείο μας έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα, με δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία είσπραξης στο μικρότερο δυνατό χρόνο.