Παραγραφή αξίωσης για ακύρωση (διάρρηξη) καταδολιευτικής μεταβίβασης

Εφετείο Πατρών 140/2019


Κατ’ άρθ. 946 ΑΚ η αγωγή διάρρηξης παραγράφεται όταν περάσει πενταετία από την απαλλοτρίωση. 

Η 5ετής παραγραφή αρχίζει από τον χρόνο κατάρτισης της πράξης αυτής, οπότε γεννάται η αξίωση του δανειστή προς διάρρηξη και είναι δυνατή η δικαστική αυτής επιδίωξη και όχι από τη μεταγραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου που συντάχθηκε.