ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας                            Our services

 

Το Γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις διαφόρων κλάδων του Δικαίου.

Ενδεικτικά :

· Ποινικές υποθέσεις

· Μεταβίβαση ακινήτων.

· Συμβάσεις δανείων - Τραπεζικό δίκαιο

· Συμβάσεις leasing

· Σύσταση επιχειρήσεων

· Εμπορικά σήματα

· Οικογενειακές διαφορές

· Υποθέσεις Ακινήτων

· Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων

·Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα

 

Το γραφείο μας αντιλαμβανόμενο την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων λύσεων στους εντολείς μας, προχώρησε στην συνεργασία με συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και εταιρείες οικονομικών ελεγκτών, προκειμένου να διασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης.

 

Our office handles several case of variant field of law.

 Identical:

•Criminal cases

•Tangible and intangible property issues

•Loans - banking law

•Leasing contract & disputes

•Company establishing

Trademarks

•Family and child custody cases

•Heritages

•Private & commercial debts collection

•Traffic accident claims Our office is considering the need to provide customized solutions to our clients, proceeded in cooperation with notaries, bailiffs and auditing firm to ensure the widest possible and most effective direct response to the particularities of each case by case.